Enola Rose innovatív termékcsoport

Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ENOLAROSE.COM WEBÁRUHÁZ ADATVÉDELMI GYAKORLATÁRÓL

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az adatkezelő

Az enolarose.com webáruház üzemeltetője (a továbbiakban Üzemeltető) arra törekszik, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a weboldal felhasználóinak személyes adatainak védelmét.

Az Üzemeltető a webáruház szolgáltatásai során gyűjtött adatokra nézve adatkezelőnek minősül.

Az Üzemeltető elérhetőségei:

 • Név: AD-VITALIS Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Rövidített elnevezés: AD-VITALIS Kft.
 • Székhely: 7624 Pécs Damjanics utca 31.
 • Postacím:. 7624 Pécs Damjanics utca 31.
 • Cégjegyzékszám: 02 09 06724
 • Nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 12559972-2-02
 • Telefonszám: +36 20 5070 564
 • E-mail cím: support@enolarose.com
 • Adatvédelmi kapcsolattartó elérhetősége: AD-VITALIS Kft.
 • Tárhelyszolgáltató :
  • neve: AD-VITALIS Kft.
  • székhelye: 7624 Pécs Damjanics utca 31.
  • szolgáltatás helye: 7624 Pécs Damjanics utca 31.

1.2. A vonatkozó jogszabályok

Az Üzemeltető tevékenységét látogatói és vásárlói személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) rendelkezéseinek betartásával végzi.

1.3. Az Üzemeltető minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

1.4. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Webáruházban önkéntesen történik.  Az Üzemeltető a webáruházban történő regisztráció és a megrendelése felvétele során az Adatvédelmi Hatóságnál bejelentett adatkezelést végez.

Adatkezelési nyilvántartási szám:  ………

2. Kezelt adatok köre, adatkezelés célja és ideje

2.1 A REGISZTRÁCIÓ ÉS A VÁSÁRLÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATRÖGZÍTÉS SORÁN ALKALMAZOTT ADATKEZELÉS JELLEGE

Webáruházunkban vendégként és regisztrált vásárlóként is vásárolhat.

Regisztráció: A Webáruházban elérhető szolgáltatások igénybevétele során a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy vásárlásai megkönnyítése és gyorsítása érdekében adatainak rögzítése útján regisztráljon és saját felhasználói fiókot hozzon létre. A regisztrációnál megadott adatokat az Üzemeltető csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a vásárlókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli.

2.1.1 Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az adataik kezelésével érintett személyek (Felhasználók) megrendeléseit az Üzemeltető teljesíteni tudja, valamint az ezzel járó számviteli kötelezettségeknek eleget tegyen.

Az Enola Rose webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések, később szállítások teljesítése, házhozszállítás, a garancia érvényesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.

2.1.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása. A személyes adatok megadását megelőzően az Üzemeltető jelen adatvédelmi tájékoztatóval részletes tájékoztatást ad az érintett adatok kezeléséről, majd ezt követően a Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli a Felhasználók személyes adatait. Az Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja. Amennyiben a felhasználó a Webáruházban vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat Üzemeltető a futárszolgálat részére átadja.

2.1.3 Az adatkezelés során rögzített adatok köre

A vásárló, illetve regisztrált felhasználó neve, számlázási címe, szállítási címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, és a termékmegrendelés adatai.

2.1.4 Az adatrögzítés módja és adatkezelés időtartama

A Felhasználók regisztráció és/vagy megrendelés során felvett adatai számítógépes adattárolás útján kerülnek rögzítésre. Az így felvett adatokat az Üzemeltető a rögzítéstől, vagy – amennyiben az később teljesül – az utolsó megrendeléstől számított 10 év múlva, illetve a Felhasználó kérése esetén nyomban megsemmisíti. Teljesített vásárlás esetén a számlázási adatok, illetve a számviteli bizonylatok a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig kerülnek megőrzésre. 

2.1.5 Az adatok a következő személyek/szervek részére, a következő esetekben továbbíthatók

Az Üzemeltető a megrendelés során felvett adatok közül azokat, amelyek a futárszolgálat által történő házhozszállítás tejesítéséhez szükségesek (név, cím, telefonszám) a vele szerződésben álló házhozszállítást végző szolgáltatónak átadja. Az Üzemeltető az alábbi futárszolgálattal áll kapcsolatban: MPL Futárszolgálat

Amennyiben valamely felhasználó a felhasználási feltételek tartalmával ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges a törvényes eljárások megindítása érdekében az Üzemeltető kezdeményezheti a felhasználó ügyfél azonosítását, és adatait az eljárást lefolytató hatóság számára továbbíthatja.

A Felhasználó adatainak továbbítására fentieken túl kizárólag jogszabályi előírás, vagy jogerős hatósági döntés teljesítése céljából, vagy a Felhasználó hozzájárulásával kerülhet sor. 

2.2 Üzenetküldési űrlap

A kapcsolatfelvétel űrlap segítségével a látogatónak lehetősége van a közvetlen üzenetküldésre az Üzemeltető ügyfélszolgálatának.

2.2.1 Az adatkezelés célja

Kapcsolattartás az érintettel, adott esetben panaszának kezelése.

2.2.2 Az adatkezelés jogalapja

Érintett önkéntes hozzájárulása

2.2.3 Az adatkezelés során rögzített adatok köre

 • Név,
 • Email cím,
 • Telefonszám
 • Üzenet szövege

A kapcsolatfelvételi űrlapon csak a fent felsorolt személyes adatokat rögzíti az Üzemeltető. Az érintett által az üzenet szövegében közzétett egyéb személyes adatokra is ugyanezek az adatkezelési irányelvek vonatkoznak.

2.2.4 Az adatrögzítés módja és adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Üzemeltető a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatokat.

2.3 Hírlevél, DM tevékenység

3. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyek köre:

Az Üzemeltető és a vele munkaviszonyban álló, adott szerződés teljesítésével kapcsolatos munkaköri feladatokat teljesítő munkavállalók. 

Szállítás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: MPL Futárszolgálat

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, Szállítási cím, telefonszám.

Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: Az online vásárlás és annak kiszállításának lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kiszállítás lebonyolításáig tart.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.

Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: Az online vásárlás lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.

4. A Felhasználók adatvédelemmel kapcsolatos jogai és azok gyakorlásának módja

A Felhasználó törvényen alapuló jogait és kötelezettségeit az Info tv. 14-21. §-a, valamint a GDPR 13.-21. cikke tartalmazza. 

a.) Tájékoztatáshoz való jog, az érintett hozzáférési joga

A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy személyes adataihoz hozzáférését kapjon, ezért személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az Üzemeltetőtől, az alábbi elérhetőségeken:

Postai úton: AD-VITALIS Kft. Pécs, Damjanics utca 31.

E-mailben: support@enolarose.com

Telefonon: +36 20 5070 564

Felhívjuk a figyelmet, hogy telefonos megkeresésekre csak az érintett jogaival kapcsolatos általános tájékoztatást tudunk adni, ezzel is biztosítva, hogy az érintettek adatai illetéktelenek számára ne váljanak hozzáférhetővé. 

A levélben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Üzemeltető csak akkor tekinti hitelesnek, ha a Felhasználó regisztrált e-mail címéről érkezik, vagy a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

b.) Helyesbítéshez, módosításhoz való jog

A Felhasználó bármikor kérheti az Üzemeltetőtől az általa kezelt személyes adatainak helyesbítését, módosítását. 

c.) A törléshez, elfeledtetéshez való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha az jogszabályi rendelkezés folytán kizárt. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a felhasználói fiókját maga törölje, illetve, hogy a hírlevélről a leiratkozás linkre kattintva leiratkozzon.

d.) Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó kérheti, hogy az Üzemeltető korlátozza a személyes adatainak kezelését, amennyiben a Felhasználó vitatja a személyes adatai pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes, vagy az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat, illetve amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. 

e.) Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó kérheti, hogy az Üzemeltető az általa a Felhasználóról automatizált módon kezelt adatokat átadja, vagy másik adatkezelőnek továbbítsa.

f.) A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás, vagy az adatkezelésre közérdek feladat teljesítése érdekében kerül sor. 

g.) Hatósághoz való fordulás joga

Jogsérelem bekövetkezése esetén a Felhasználó az adatvédelmi hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, +36 1/3911400, ugyfelszolgalat@naih.hu, online ügyindítás: www.naih.hu).

h.) Bírósághoz fordulás joga

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat (az érintett választása szerint az Üzemeltető székhelye alapján illetékes Pécsi Törvényszékhez – 9021 Győr, Szent István út 6., vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez).

5. TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON ALKALMAZOTT COOKIE-K HASZNÁLATÁRÓL

A Webáruház egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t („sütit”) helyeznek el felhasználói számítógépen. A cookie-k célja, hogy a Felhasználók személyére szabott kiszolgálását segítse, valamint a felhasználó részére nyújtott szolgáltatásokat javítsa. A cookie-k a Felhasználók azonosítását a Felhasználó konkrét adatainak tárolása nélkül végzik, abból a célból, hogy termékajánló rendszer útján a felhasználó által korábban látogatott oldalak szerinti kategóriába tartozó ajánlatot jeleníti meg. Az érintettek előzetes tájékoztatást követően önkéntesen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a számítógépén a cookie kerüljön elhelyezésre.